Friday, April 23, 2010

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN
DAN KEWENANGAN KOMISI HUKUM NASIONAL
(Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Komisi Hukum Nasional)


SKRIPSI

OLEH :

syifaul qulub
NIM : C03205030INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2010
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN
DAN KEWENANGAN KOMISI HUKUM NASIONAL
(Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Komisi Hukum Nasional)


SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu SyariahOleh :


Muhammad Rifa’i
NIM : C03205030Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA
2010

No comments:

Post a Comment